Expressens @niklassvensson tycker att jag är otrevlig

Expressens Niklas Svensson har blockerat mig på twitter. Orsaken är uppenbarligen att han tyckt att jag och några andra varit otrevliga mot honom. Det offensiva tweetet som i mitt fall förvisad mig från Niklas Svenssons åsyn var följande:

Nu står det så klart Niklas Svensson fritt att som privatperson blocka vem han vill. Men eftersom Niklas Svensson även råkar vara en av Sveriges tyngre journalister och därmed är en makthavare, den 91:a tyngste makthavaren enligt tidningen fokus, så finns det så klart även skäl att granska hans agerande. Uppenbarligen var det granskandet och kritiserandet som Niklas Svensson såg som otrevligt.

I det här fallet ansåg Niklas Svensson att jag var otrevlig eftersom jag i princip kritiserade det oseriöst att påstå att de som väljer att svara på en enkät per automatik är representativa även för de som inte väljer att svara på enkäten. Särskilt i de fallen då de som väljer att svara på en enkät är väldigt få i jämförelse med de som fått enkäten.

Men låt oss ta detta från början om det är någon som missat historien.

Granskningen och kritiken i det här fallet rör den enkät som Niklas Svenssons sände ut till förtroendevalda socialdemokrater. En enkät som Peter Högberg reagerade på och som sedan rapporterades om av mediebruset.se.

En del av kritiken gick i stort ut på att enkäten var undermålig och att framför allt första frågan var vinklad på ett sådant sätt att den var omöjlig att besvara utan att den tillfrågad indirekt krävde Håkan Juholts avgång.

Enkätens första fråga:

1. I Demoskops mätning som redovisas i Expressen i dag får Socialdemokraterna 23,9 procent – var går din gräns för när Håkan Juholt bör bytas ut som partiledare?

  • Under 30 procent
  • Under 25 procent
  • Under 20 procent

Detta innebär exempelvis att om man som tillfrågad har den fullt rimliga åsikten att opinionsmätningar inte påverkar det egna förtroendet för partiledaren, i alla fall inte till den grad att man kräver partiledarens avgång, så har man i Niklas Svenssons undersökning inget svarsalternativ att välja. Något som gör att man inte kan svara på enkäten.

Den andra delen av kritiken rörde hur Niklas Svensson sedan hanterade det resultat han fick in. Dels var kritiken att han i huvud taget valde att publicera statistik från en så undermålig undersökning. Dels rörde kritiken att han vägrade redovisa hur många som faktiskt blivit tillfrågade.

Niklas Svensson sammanfattade resultatet med att:

”Varannan S-politiker menar att gränsen för när Håkan Juholt bör bytas ut redan är passerad.”

För att Niklas Svensson ärligt skall kunna hävda detta med måste han anse att svaren på hans enkät är representativt för gruppen S-politiker. Och det finns goda skäl att tro att så inte är fallet.

Niklas Svenssons bygger i detta fall sin slutsats på att av de 558 som valt att svara på enkäten är det 24 procent som svarat att gränsen för när Håkan Juholt bör bytas ut som partiledare går vid 30 procent och 23 procent anger att den vid 25 procent. Eftersom opinionsstödet i Demoskop var 23,9 procent betyder det alltså att 47 procent av de som svarat på undersökningen anser att gränsen är passerad.

Men för att detta resultat skall kunna översättas till att varannan S-politiker menar att gränsen för när Håkan Juholt bör bytas ut redan är passerad, så måste dessa 558 personer som valt att svara på enkäten vara representativa för hela gruppen S-politiker. För att avgöra om så är fallet så blir det plötsligt väldigt intressant att veta hur många S-politiker som Niklas Svensson faktiskt tillfrågat och därmed hur många som valt att inte besvara enkäten i huvud taget.

Om Niklas Svensson sänt sin enkät till 600 slumpvis valda S-politiker så skulle det betyda att med 558 som valt att svara har enkäten ett frånfall på ungefär 7 % och därmed kan dessa 558 som valt att svara med god grund anses vara representativa för gruppen S-politiker. Om Niklas Svensson däremot valt att skicka sin enkät till samtliga 5320 S-politiker som sitter i kommun, landsting, eller riksdag, så har han ett frånfall på 89,5 procent och i så fall kan han inte på något sätt hävda att de som svarat är representativa för hela gruppen S-politiker.

Detta faktum gäller särskilt eftersom många som väljer att inte svara kan ha gjort detta just på grund av att frågorna inte hade något svar som de ansåg sig kunna välja.

Mitt tweet som Niklas Svensson uppenbarligen såg som så otrevligt att han blockade mig gällde just denna hantering av resultaten.

Eftersom Niklas Svensson vägrar säga hur många som tillfrågats i hans enkät går det inte att säga hur representativt svaren är. Är det så att han faktiskt skickat ut enkäten till alla 5320 folkvalda S-politiker så finns bara två alternativ. Antingen är Niklas Svensson inte kompetent nog att förstå att med bara 558 svar kan han inte dra de slutsatser han dragit, eller också förstår han det och i så fall är han medvetet oärlig när han skriver som han gör.

Det finns i detta fall goda skäl till att anta att Niklas Svensson antagligen skickat ut enkäten till samtliga 5320 folkvalda S-politiker, detta beror på att det är exakt det han gjort med tidigare enkäter.

I juni 2009 uppmärksammade jag att Niklas Svensson skickat ut en enkät till 6500 förtroendevalda S-politiker, av dessa valde ungefär 1500 att besvara enkäten och av dessa angav 375 att de hade lågt förtroende för Mona Sahlin. Detta rapporterade då Niklas Svensson på politikerbloggen.se som att:

”Var fjärde förtroendevald socialdemokrat i landet har lågt eller mycket lågt förtroende för sin partiledare Mona Sahlin.”

Sanningen var att enbart 6% av förtroendevald socialdemokrat i landet svarade att de hade lågt förtroende för Mona Sahlin, en överväldigande majoritet valde däremot att inte besvara enkäten.

I expressen valde man felaktigt att beskriva detta som att:

”Av 1500 tillfrågade har var fjärde lågt eller mycket lågt förtroende för henne, och var tredje uppger att förtroendet minskat efter det dåliga valresultatet.”

En kan tyckas något oärlig beskrivning eftersom det inte var 1500 som tillfrågats utan 1500 som svarat utav 6500 tillfrågade.

Jag har på den här bloggen otaliga gånger kritiserat felaktigt användande av statistik eller oseriös media rapportering av densamma, oberoende av om den drabbade varit höger eller vänster. Och eftersom detta var ett ovanligt flagranta exempel på oseriöst hanterande av statistik skrev jag om det. Inlägget kan läsas här.

När nu Niklas Svensson återigen kritiserades för sin hantering av enkäter och statistik skrev jag ett litet tweet för att påpeka att detta inte var första gången och hänvisade till det över två år gamla inlägget.

Uppenbarligen ansåg Niklas Svensson detta vara ett så otrevligt av mig att han kände sig tvingad att blocka mig.

För att vara en person som spenderar sin tid med att kritiskt granska makthavare tycks Niklas Svensson, så som varande en makthavare, ha ovanligt svårt för att granskas själv.

Post Navigation