Viktor Tullgren

Allianspartierna räddar minknäringen

[vodpod id=Video.4201519&w=425&h=350&fv=]

Från Centerpartiets hemsida, 28 november 2006:

– Det är glädjande att vi nu kan ge Sveriges pälsdjursuppfödare arbetsro och framtidstro. Samtidigt sänder vi en tydlig signal för att i samarbete med branschen satsa på mer forskning på djurskyddsområdet.

Den förra regeringens förslag var i praktiken ett näringsförbud för uppfödning av minkar för pälsproduktion. Allianspartierna har hela tiden varit mycket kritisk till s-regeringens sätt att hantera frågan, både ur ett djurskyddsperspektiv och ur ett företagarperspektiv. Bland annat togs det inte hänsyn till pälsdjursutredningens inriktning mot ökad forskning och utveckling tillsammans med näringen. Man lyssnade inte heller till lagrådets synpunkter.
– Vi vill istället ta till vara näringens vilja till metodutveckling av verksamheten, för att tillsammans medverka till ett ständigt förbättrat djurskydd.

Efterfrågan på päls är i högsta grad internationell. De svenska uppfödarna står sig väl i denna konkurrens, tack vare god pälskvalité till följd av god djurhållning. Utan att ge avkall på djurskyddet, är vi övertygade om att branschen har en framtid också i Sverige. Pälsdjursnäringen skall utvecklas inte avvecklas.

Jag spyr.

Media gammal som ny om detta: Alliansfritt Sverige | Hållplats Hådén | DN | Expressen | SVD | Aftonbladet.

Om skolan och en blind ideologisk tro på vinstintresset

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7upG01-XWbY]

Efter de senaste dagarnas debatt om vinster i skolan läser jag en ledare i SvD som argumenterar för att vinstintresset förbättrar kvaliteten inom skolan. Jag kan tycka att SvD:s ledarredaktion i detta fall visar en viss brist på analys i detta fall. Tyvärr är denna brist genomgående på högersidan.

Med en parafras på Gordon Gekko säger SvD att:

”Vinstintresse är bra. Vinstintresse är rätt. Vinstintresse funkar. Det spelar ingen roll om man misstror en entreprenörs motiv för sin verksamhet. Vinstintresset kommer leda till ständiga försök att bli mer effektiv.”

Problemet är att SvD i detta fall gör samma tankefel som är så vanligt på högersidan. Man antar av rent ideologiska skäl att marknaden och vinstintresset på något magiskt sätt leder till förbättringar istället för att försöka förstå sig på mekanismen bakom det hela. Och därmed också förstå varför marknaden inte är någon magisk maskin utan att vinstinresset, eller som Gordon Gekko kallar det girighet, ibland kan kanaliseras för att göra något gott, men att detta givetvis inte alltid är fallet

För vinstintresset kanaliseras ofta så att det leder till effektiviseringar och produktförbättringar. Kan du göra dina produkter billigare eller bättre än konkurrenterna så kan du göra en större vinst. Om mitt företag producerar mobiltelefoner som är bättre än konkurrenternas kan jag göra en större vinst antingen genom att sälja fler mobiltelefoner, eller genom att höja priset på telefonerna. Blir mina telefoner billigare att producera kan jag antingen fortsätta sälja dem för samma pris som tidigare och få en högre vinstmarginal, eller behålla samma vinstmarginal och sänka priset och därmed sälja fler telefoner.

Med ett antagande om Perfekt konkurrens, kommer företag tvingas att sänka priserna när produktionskostnaden sjunker, och producera fler mobiler (snarare än att höja priser) när produkterna blir bättre. I båda dessa fall gynnas konsumenten och driften blir att produkterna hela tiden blir bättre och billigare.

Nu existerar ingen perfekt konkurens, det är en nationalekonomisk approximation, men i oftast är konkurrensen tillräkligt bra för att vi skall kunna se den som perfekt. Men i vissa fall är marknaden långt ifrån perfekt och approximationen håller inte. Ett sådant fall är skolan.

När det gäller Friskolor så finns det två saker som göra att vinstintresset inte per automatik kanaliseras i bättre kvallite:

  • Skolor får en fast ersättning per elev, denna ersättning är densamma oberoende av kvallite och kostnad.
  • En skola har allid ett tak för hur många elever den kan ta in.

Dessa båda faktorer leder till att en friskola inte har något skäl att leda en eventuell kvalitetsförbättring. Helt enkelt för att det inte maximerar vinsten.

För att maximera vinsten måste en friskola vara så pass bra att den fyller alla sina platser, halvfulla klasser kostar nämligen lika mycket som fulla. Men utöver detta tjänar skolan inga extra pengar på att vara ännu bättre. Ersättningen är trotts allt densamma.

Är du den skola som har högst andel lärare per elev, eller högst andel utbildade lärare, så får du högre kostnader och eftersom du inte får högre ersättning för denna högre kvalité så betyder det enbart att din eventuella vinst minskar. Eftersom du inte heller kan öka intaget av elever hur mycket som helst även om efterfrågan på att få gå i just din skola ökar, så betyder detta att när du väll fyllt dina klasser, är det enda sättet att öka vinsten att minska kostnaderna. Driften blir därför inte att vara bäst utan bara att inte vara sämst.

Sunt förnuft säger alltså att friskolor logiskt sätt borde ha lägre andel lärare per elev, samt lägre andel utbildade lärare än den kommunala skolan som inte har ett vinstintresse. Lärarlönen är trotts allt den största utgiften och utbildade lärare kostar mer än outbildade. Vill man maximera vinsten gäller det alltså att dra ner på dessa kostnader.

Sunt förnuft har i detta fall rätt, friskolor har färre lärare per 100 elever och lägre andel utbildade lärare. Eller som Marika Lindgren Åsbrink påpekar på sin blogg lärartätheten är 8,2 per 100 elever i kommunala gymnasier, jämfört med 6,8 i fristående gymnasier. I kommunala gymnasier har 79 procent pedagogisk utbildning i fristående gymnasier är det bara 56 procent av lärarna som har pedagogisk utbildning.

Ett resultat som alltså som vi alltså kan förutspå baserad på att friskolor har ett vinstintresse som inte den kommunala skolan har.

Slutsatsen blir att vinstintresset, vad än SvD:s ledarredaktion eller andra borgerliga tänkare och politiker än tror, inte per automatik kommer leda till ständiga försök att bli mer effektiv. Om man nu inte med effektiv menar att minimera kostnaden utan att totalt förstöra sitt eget rykte.

Läs även Peter Högberg som gör en lång analogi mellan fotboll och skolan,  Dagens Skola som har också har en diskussion om vinst, precis som Marios Blogg, eller andra bloggar som  har intressanta åsikter om , och .

En seger och en juridisk totalsågning av Propposition 8

Så kom domen, en federal distriktsdomstol ogillar Kaliforniens förbud mot samkönat äktenskap. Förbudet återinfördes efter att ett medborgarförslag, kallat Propposition 8, röstades igenom i en folkomröstning 2008, men blev närmast intill omedelbart en domstolsfråga. Och nu har Propposition 8 alltså underkänts i första instansen.

Den 136 sidor långa domen, som kan läsas här, beskrivas närmast som en juridisk total sågning av Propposition 8 och förbudet för samkönade äktenskap. På punkt efter punkt underkänner dommaren Vaughn R Walke argumentationen från förespråkarna till Propposition 8 och de båda expertvittnen, David Blankenhorn och Kenneth P Miller som förespråkarna kallat ges liten eller ingen vikt:

”Blankenhorn’s opinions are not supported by reliable evidence or methodology and Blankenhorn failed to consider evidence contrary to his view in presenting his testimony. The court therefore finds the opinions of Blankenhorn to be unreliable and entitled to essentially no weigh”

”For the foregoing reasons, the court finds that Miller’s opinions on gay and lesbian political power are entitled to little weight and only to the extent they are amply supported by reliable evidence.”

Slutsatsen summerar domen väldigt väl:

”Proposition 8 fails to advance any rational basis in singling out gay men and lesbians for denial of a marriage license. Indeed, the evidence shows Proposition 8 does nothing more than enshrine in the California Constitution the notion that opposite-sex couples are superior to same-sex couples. Because California has no interest in discriminating against gay men and lesbians, and because Proposition 8 prevents California from fulfilling its constitutional obligation to provide marriages on an equal basis, the court concludes that Proposition 8 is unconstitutional.”

Det är också det faktum att domen underkänner lagen med hänvisning till ”rational basis” vilket gör att domen mycket väl kan bestå även i högre instanser. För detta är ett mål som med stor sannolikhet kommer att gå hela vägen till den federala högsta domstolen. Resultatet där kan mycket väl bli att samtliga stater tvingas acceptera samkönade äktenskap.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , och .

om att kritiskt granska

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2yhN1IDLQjo] Dagens debattartikel i DN av Gustav Fridolin, om hur man får det svar man vill i opinionsundersökningar, påminner mig allt för mycket klippet om ovan. 

En opinionsundersökning som ger stöd för ens sak, är ett säkert sätt att skapa uppmärksamhet. Med en opinionsundersökning i bagaget tycks nyhetsvärdet, i det man här att säga, öka. Det fascinerande och skrämmande i sammanhanget är att den yrkeskår som har till uppgift att kritiskt granska nyheter, så sällan tycks våra kapabla eller villiga att granska dessa undersökningar. Detta trotts att de ofta är beställda och betalade av ett eller annat särintresse. Jag kan tycka att medias inställning till opinionsundersökningar i huvud taget kännetecknas av ett bristande ifrågasättande och tveksamma tolkningar. Media är villiga att spinna en historia runt även små resultat, eller resultat som säger väldigt lite. Värderingen tycks vara att är det en opinionsundersökning, av vad än för slag, så finns det ett nyhetsvärde.

 Typexemplet på dessa tveksam värdering är alla dessa artiklar som skrivs efter någon webbundersökning. Eftersom urvalet för dessa undersökningar är allt annat än representativt för någon i huvud taget, inte ens för tidningens läsare eftersom långt ifrån alla svarar, samt att undersökningarna är lätta att manipulera borde nyhetsvärdet vara nästintill noll. Ändå skrivs artiklar baserade på dessa undersökningar med skrämmande regelbundenhet.

Ett annat exempel på att spinna artiklar på tveksamma opinionsundersökningar kom bara för några dagar sedan då de båda kvällstidningarna presenterade varsin undersökning som visade att förtroendet för statsministern minskat till följd av ”Litorinaffären”. Detta är ett resultat som nästintill är givet på förhand. Endast den mest fanatiska moderat, skulle säga sig ha fått ökat förtroende för statsministern på grund av att en av hans ministrar hoppar av några månader innan valet. I mina ögon förtjänar en opinionsundersökning som bekräftar detta inte mer än en notis.Tyvärr är denna mediala fascination över opinionsundersökningar ett demokrati problem, eftersom de ger en allt för stor fördel för kapitalstarka intressen. Opinionsundersökningar är trotts allt dyra. Samtidigt finns det ett allmänintresse av att veta vad folk tycker i frågor. Men likt all statistik så krävs tolkning. Denna tolkning borde tillhandahållas av samma media som publicerar dessa undersökningar. Trotts allt, kritiskt granskande är journalistens yrke.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om opinion, statistik och manipulation.

Varför bonus om det inte funkar?

Det finns väldigt mycket intressant man kan hitta på nätet. Klippet nedan är ett typexempel på vad man kan finna. Där berättar författaren Daniel H. Pink om den forskning som, kanske kontraintuitivt, visar att pengar är ett väldigt dåligt sätt att motivera folk till att prestera bättre. Utan tvärt om ofta leder till sämre prestation.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc]

Klippet kändes relevant med tanke på debattartikeln i DN av unionen, som just diskuterar bonusar, eftersom den får mig att undra varför man som aktiebetalare skulle acceptera bonus system, när forskning talar för att det bara är skadligt?

Läs även andra bloggares åsikter om , och .